Projekt

Plan for udnyttelse af vandet i Shire-floden i Malawi

Malawi Lake On Savannah

Udviklingsprojektet for flodbassinet støtter regeringen i Malawi i at udvikle en integreret multisektorplan for Shire-flodbassinet på basis af omfattende input fra analyser og interessenter.

16. juni, 2017
  • Sektorer: Udviklingsbistand, Vand
  • Lande: Malawi
  • Donor: Verdensbanken
  • Klient: Landbrugsministeriet, Kunstvanding og Vandressourceudvikling, Malawi
  • Værdi: 1.6 millioner EUR
  • Tid: 2014 - 2017

Resultatet er en integreret plan for flodbassinet, herunder tematiske planer og delplaner for deloplandet, som beskriver udviklingen og udnyttelsen af kritiske land- og vandressourcer i flodbassinet. Dette vil medføre vidensbaserede analyser med henblik på at forme flodbassinets fremtid og leve op til de primære interessenters forventninger.

Det hydrologiske system i Malawisøen-Shire-floden udgør Malawis absolut vigtigste naturressource. Høj befolkningstæthed og fattigdom har medført betydeligt menneskeskabt pres på miljøet og nedbrydning af Shire-flodbassinets naturressourcegrundlag, væsentlige land- og skovområder.

Software gør planlægningen nemmere

Det indledende arbejde inkluderede tæt samarbejde med et fagligt multisektorteam i Departementet for Vandressourcer, som er underlagt Ministeriet for Vandressourceudvikling og Kunstvanding, hvilket efterfølgende førte til støtte til Shire River Basin Institution, som blev oprettet og styrket som led i projektet.

Projektet har opbygget en omfattende vidensbase om klimaet, hydrologien, naturressourcerne samt eksisterende og foreslåede investeringsmuligheder i flodbassinet. Dette er nødvendigt for at kunne fremme og udvikle vandkraft, landbrug (såvel kunstvandet afgrøde og regntidsafgrøde), vandforsyningssystemer til byerne samt drift og vedligeholdelse af afvandingsområder, herunder identifikation og vurdering af miljøteknik.

Den tekniske bistand har omfattet udvikling af en ramme for et beslutningsstøttesystem, som beskriver den aktuelle status og fremtidige vision og etablerer en analytisk ramme, som undersøger forskellige scenarier (f.eks. infrastruktur, klima, befolkningsvækst, ændret arealanvendelse) samt analyseparametre (miljømæssige, sociale og økonomiske overvejelser) og beslutningsstøtte.

De udviklede vidensprodukter og analytiske værktøjer omfatter rapport om flodbassinets tilstand, softwaren Shire Basin Planning Tool, softwaren Water Quality Database samt GIS-baserede produkter.

Målet med denne rådgivning var, at:

  1. hjælpe regeringen i Malawi med at udvikle en integreret multisektorplan for Shire-flodbassinet på basis af omfattende input fra analyser og interessenter,
  2. støtte opbygningen og styrkelse af en institution som skal tage hånd om planlægningen af og driften og vedligeholdelsen af Shire-flodbassinet og
  3. opbygge en omfattende vidensbase om klimaet, hydrologien, naturressourcerne samt eksisterende og foreslåede investeringsmuligheder i flodbassinet, herunder i forhold til vandlagring, vandkraft, kunstvanding, regntidsafgrøde og drift og vedligeholdelse af afvandingsområder, vandforsyning og miljøteknik.

Se også