People looking at a map in Ethiopia
Et team af landmålere og landmænd gennemgår skellene mellem jordlodder som en del af jordregistreringen i Amhara, Etiopien.

Registrering af jordarealer i Etiopien

Ansvarlig arealforvaltning forbedrer levevilkårene for landbosamfund i Etiopien

NIRAS har hjulpet den etiopiske regering med at udvikle metoder til registrering af jord i landdistrikterne gennem projektet 'Responsible and Innovative Land Administration in Ethiopia' (REILA). Projektet har resulteret i effektiv og lige fordeling af jord mellem kønnene. Disse metoder er officielt vedtaget af den etiopiske regering som den formelle procedure for registrering af jord i landdistrikterne i hele landet.

I landdistrikterne i Etiopien er jord det vigtigste aktiv. Jord er den væsentligste kilde til mad og levebrød og giver en kulturel identitet og politisk indflydelse. Landbrug står for 45 % af BNP og over 80 % af den samlede beskæftigelse.

Meget af jorden i landdistrikterne i Etiopien er dog ikke registreret og ikke udviklet. Den fortsatte landbrugsmæssige vækst er en udfordring, idet den manglende ejendomsret til jorden gør disse områder for risikable for investeringer.

På baggrund af disse problemer har REILA udviklet bæredygtig praksis for tildeling af jord, hvilket øger landmændenes sikkerhed i forhold til deres jord. Dette giver en lavere risiko i forbindelse med investeringer og forbedrer produktiviteten og levevilkårene i landbosamfundene.

Den officielle metode til registrering af jord

REILAs praksis er blevet så godt modtaget, at regeringen i Etiopien nu formelt har vedtaget REILAs metode, som den officielle procedure for registrering af jord i landdistrikterne i hele landet – over 50 millioner jordlodder i alt.

REILA har ændret mentaliteten hos beslutningstagerne i jordforvaltningen og bidraget til udviklingen af et harmoniseret system til registrering af al jord i Etiopien.

Landbrugsministeren

Ligestilling i fordelingen af jord

Ud af de 400.000 jordlodder, der er registreret til dato, har REILA sørget for, at kvinder har fået en lige andel af ejendomsrettighederne.

Registreringen af jord er tegn på en massiv omfordeling af velstand. I forhold til mænd fører kvinders ejendomsrettigheder til større landbrugsproduktion, mindre vold i hjemmet og en større andel af husholdningens ressourcer, som går til familiens velfærd. Derudover er kvinder med ejendomsrettigheder i højere grad i stand til at komme ud af voldelige forhold.

Projektets mål

NIRAS har stået for det femårige projekt og ydet teknisk bistand til den etiopiske regering, arbejdet sammen med ministeriet for landbrugsanvendelse, det etiopisk kortlægningsagentur og Amara og Beninshangul-Gumuz regionale embedsmænd for at opnå følgende:

  1. Udvikling af metoder til jordregistrering, som nu officielt anvendes af regeringen
  2. Udvikling af landets erhvervsuddannelse i arealforvaltning (100 har til dato gennemført uddannelsen)
  3. Kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt plan
  4. Udvikling af IT-systemet og strategien (NRLAIS) til gennemførelse af implementeringen
  5. Referencenetværk med geodætisk positionering til alle kortlægnings- og arealundersøgelser.

En midtvejsevaluering har konkluderet: "I forbindelse med interviewene udtrykte alle modtagerorganisationer og andre interessenter uden undtagelse tilfredshed med arbejdet og REILAs resultater."