Projekt

Færre fredfisk i Teglgårdssøen vil give færre alger og klarere vand

Artikelbillede Teglgaard Cab

Teglgårdssøen er udpeget til at blive restaureret i de statslige vandområdeplaner. NIRAS har gennemført forundersøgelser af søens tilstand og vurderet, at søens fiskebestand skal reguleres for at opnå en god økologisk tilstand

12. juli, 2021
  • Sektor: Miljø, Vand
  • Lande: Danmark

Teglgårdssøen i Hillerød er formentlig opstået i 1600-tallet i et tidligere moseområde, da man ville sikre en mere stabil tilførsel af vand til Frederiksborg Slotssø. Nu er søen i vandområdeplanerne udpeget som én af landets 24 søer, der skal undersøges med henblik på en restaurering.

Selvom Teglgårdssøen ligger midt i Hillerød og er et yndet udflugtsmål for lokale borgere, vidste man meget lidt om søens biologiske og fysisk-kemiske forhold. NIRAS har derfor hjulpet Hillerød Kommune med at undersøge søens tilstand og opstille forslag til en restaurering.

Bestanden af fisk undersøgt

I august 2017 udførte NIRAS en undersøgelse af fiskebestanden med god hjælp fra flere klasser på en nærliggende skole. Fangsten i garnene viste, at søens fiskebestand er domineret af små skaller og aborrer samt større brasen og suder. Karpefisk udgør mere end 60 procent af fiskebestanden, hvilket betyder, at søen er velegnet til biomanipulation.

Biomanipulation er en metode til sørestaurering, hvor man fanger en stor del af søens fredfisk. Det har den effekt, at vandlopper og dafnier, som normalt bliver spist af fredfiskene, får bedre mulighed for at formere sig og derfor bedre kan spise søens alger. Det betyder igen, at vandet bliver klarere, og at søens rovfisk får bedre mulighed for at jage fredfiskene. På den måde griber man ind i fødekæden og hjælper søen til derefter at opnå en bedre økologisk tilstand af naturens vej.

Brasen
Aborrer2

Belastningsundersøgelser

Samtidig har NIRAS desuden undersøgt søens eksterne næringsstof¬belastning ved hjælp af vandkemiske målinger og vandføringsmålinger i søens fire tilløb. Resultaterne viste, at to af de fire tilløb var udtørrede det meste af året, mens de to andre ledte vand til søen i flere sammenhængende perioder. Den samlede belastning fra tilløbene var dog så lav, at den ikke udgør en forhindring for at opnå en god tilstand i søen efter biomanipulationen og andre restaureringstiltag.

Endelig blev der i november 2017 udført en undersøgelse af næringsstofindholdet i søbunden for at måle forekomsten af fosfor. Resultaterne viste en forholdsvis begrænset mængde fosfor i søbunden, hvilket også afspejles i, at der ikke sker større stigninger i fosforkoncentrationen i søens vand hen over sommeren, hvor bunden frigiver næringsstoffer.

Hverken den interne eller eksterne belastning med næringsstoffer er derfor til hinder for, at Teglgårdssøen kan opnå en stabil klarvandet tilstand, hvis den restaureres.

Butbladet Vandaks3
Butbladet Vandaks2

Forslag til restaurering af Teglgårdssøen

På baggrund af de udførte undersøgelser vurderede NIRAS, at der kan forventes positive resultater af en restaurering, som består af en kombination af biomanipulation (opfiskning) og skæring af en del af søens store åkandebestand. Restaureringen bør udføres over en periode på to år, hvorefter der er udarbejdet forslag til et 10-årigt overvågningsprogram, der gerne skulle sikre, at den gode økologiske tilstand bevares.

Projektet er gennemført for Hillerød Kommune i samarbejde med lokale borgere og skoleklasser. Søen forventes restaureret inden for de kommende år, hvis projektet opnår bevilling fra Staten.

Kontakt

Carsten Bjørn

Carsten Bjørn

Ferskvandsbiolog, gruppeleder søer og vandløb

Allerød, Denmark

+45 8873 5422

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7524

Flere løsninger inden for samme sektor