Vores egne bæredygtige initiativer

NIRAS ID3 Bil 1

NIRAS A/S er certificeret efter ISO 14001 Miljøledelse og vi arbejder systematisk på at reducere vores klimaaftryk pr fuldtidsmedarbejder. Læs her om et lille udpluk af de initiativer, vi som virksomhed selv har taget i forhold til bæredygtighed.

Vores bidrag til en bæredygtig udvikling

Vores største bidrag til FN’s Verdensmål (SDG) er forankret i vores tusindvis af projekter, hvor vi sammen med vores kunder og partnere leverer bæredygtig forandring.  

 

Gennem vores arbejde hjælper vi vores kunder med at blive vigtige bidragsydere til realiseringen af Verdensmålene, hvilket omfatter blandt andet lavere drivhusgasudledning, ansvarlig brug af ressourcer, jobskabelse, bedre sundhed.

 

Som rådgivende virksomhed er NIRAS’ egen negative indvirkning begrænset, men vi har et ansvar over for vores medarbejdere, vores kunder og for samfundet for at handle. Vores største påvirkning er udledning af drivhusgasser og et bæredygtigt forbrug.  

 

Herunder er en oversigt over NIRAS’ indflydelse på realiseringen af Verdensmålene: 

Sdg Numbers NIRAS 3

Miljøledelse i NIRAS A/S

Omfanget af NIRAS A/S’ miljøledelsessystem er defineret som, ”Det NIRAS A/S selv styrer, indkøber og vedligeholder”. Derfor arbejder vi med at minimere miljøbelastningen fra vores kontorer, IT-udstyr, laboratorier, maskiner og udstyr, kantiner, transport og indkøb. Vores væsentligste miljøpåvirkninger er vores ressourceforbrug (materiale-/råvareforbrug og affald) og luftemissioner (CO2 f.eks. fra transport). Vores kontorer i flere lande er miljøcertificeret efter ISO 14001 Miljøledelse.

Se vores danske ISO 14001 certifikat her

Vores miljøpolitik:

NIRAS A/S' ambition er, udover at overholde lovgivning og andre krav, at bidrage til en langsigtet bæredygtig samfundsudvikling, hvor vi stræber efter løbende at mindske vores miljøpåvirkning og arbejde systematisk med forbedringer. Dette vil vi blandt andet gøre gennem:

 • Bæredygtige indkøb og samarbejde med vores leverandører om at skabe bæredygtige tiltag
 • Minimere vores energiforbrug og benytte vedvarende energikilder
 • Forebygge forurening og minimere affaldsmængder ved, at sørge for at vores udtjente produkter og affald så vidt muligt bliver genbrugt eller genanvendt,

Internt arbejde

I NIRAS’ interne arbejde har vi særligt fokus på fem forskellige Verdensmål for at minimere vores negative påvirkning og maksimere vores bidrag til at nå Verdensmålene. Udover de fem udvalgte Verdensmål støtter og fremmer vi tværfaglige projekter på tværs af sektorer og Ph.d-projekter for innovation.  

 

De udvalgte Verdensmål er angivet nedenfor, herunder årsagerne til, at de er vigtige for NIRAS, vores tilgang til at tackle dem og hvordan vi forventer at opfylde målene.  

SDG 3 NIRAS

SDG 3: Medarbejdere er NIRAS' vigtigste ressouce

NIRAS sigter aktivt mod at opretholde godt mentalt helbred for alle medarbejdere. 

 • Tilbud om godt fysisk arbejdsmiljø og arbejdsstationer. 
 • Styrke indsatsen for at forebygge stress, herunder kendskab til mulighederne for fleksible arbejdstider og at arbejde hjemmefra. 
 • Fortsætte finansiering og synligheden af motionsmuligheder og sociale klubber på vores kontorer. 
SDG 4 NIRAS

SDG 4: NIRAS vil inspirere medarbejdere til at have et højt kompetenceniveau 

NIRAS vil aktivt fremme livslang læring og promovere samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

 • Identificering af relevante uddannelsesinstitutioner som vi kan engagere os i og fremme samarbejde internt og eksternt. 
 • Implementering af et nyt learning management-system (LMS) for at understøtte daglig læring i projekter. 
 • En dedikeret fond til specifik kompetenceudvikling. 
SDG 5 NIRAS

SDG 5: I NIRAS har vi et fælles ansvar for at sikre, at medarbejdere bliver behandlet ligeværdigt

Vi fokuserer derfor på lige muligheder og løn uanset køn. 

 • Gennemgang af betalingsstatistikker for mænd og kvinder. 
 • Fremme rollemodeller og tilbyde mentormuligheder for kvinder, der gerne vil have lederstillinger. 
 • Sikre lige repræsentation af kvinder og mænd i vores talentprogram og andre uddannelsesaktiviteter. 
 • Udvikle og støtte nye ledelsesformer såsom delt ledelse. 

  

 

SDG 12 NIRAS

SDG 12: NIRAS er forpligtet til at reducere brugen af ressourcer 

NIRAS vil udarbejde krav til indkøb, der fokuserer på at købe grønt og minimere spild.

 

NIRAS har udviklet en politik med krav til indkøb, der er ved at blive implementeret. Dette inkluderer initiativer såsom minimering af flytransport, madspild, genbrug af IT-udstyr og møbler samt andre initiativer. 

 

SDG 13 NIRAS

SDG 13: NIRAS har et ansvar for at reducere CO2-udledningen 

NIRAS sigter mod at være CO2 neutral i scope 1 og 2 i 2030. En detaljeret handlingsplan for at opnå CO2-neutrality for NIRAS er under udarbejdelse.  

Karbonneutralitet vil primært opnås gennem konvertering fra gaskedler til varmepumper og fra fossile biler til elbiler.  

NIRAS rapporterer om scope 3 i klimaregnskabet og har iværksat initiativer til at reducere scope 3-fodprint i samarbejde med vores leverandører (se Verdensmål 12). Vores mål vil blive revideret årligt.  

Har du spørgsmål om vores målsætninger?

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21

Tom Heron

Tom Heron

Senior Vice President

Aarhus, Denmark

+45 2366 6624