P1120017

Skove, mennesker og biodiversitet

Mennesker er et centrale i påvirkningen af landskaber og miljøer, og derfor bestræber vi os på at balancere miljømæssige, sociale og økonomiske fordele samt velfærd fra brugen af skove, jord og andre relaterede naturressourcer. Vi fremmer deltagende og multifunktionel forvaltning af naturressourcer, herunder skove og jord, som omfatter bevarelse af den globale og lokale biodiversitet samt forvaltning og beskyttelse af skrøbelige økosystemer.

Integreret forvaltning af skove og andre relaterede ressourcer er vigtigt i forbindelse med tilpasning og afbødning af klimaændringer, og det giver lokalsamfund mulighed for nye indtægtskilder og er dermed med til at mindske fattigdommen og forbedre deres levebrød.  

NIRAS tager fat på de komplekse udfordringer i forvaltning af økosystemer og bevaring af biodiversitet for at sikre, at indbyrdes forbundne økosystemer også er til rådighed for fremtidige generationer. Uholdbar udnyttelse af skove og tab af biodiversitet truer økosystemernes integritet, funktion og modstandsdygtighed.  

Sunde økosystemer bliver ofte taget for givet, selvom de er afgørende for økonomisk vækst og bekæmpelse af fattigdom. Mange samfund i udviklingslande er direkte afhængige af miljøet og de ressourcer, det giver.  

Vi leverer førende ydelser inden for skovbrug, biodiversitet og landskabsforvaltning: det omfatter teknisk ekspertise inden for bæredygtigt skovbrug, bevarelse af biodiversitet, investeringer i reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD+), bæredygtige skovvarer og værdikæder, anvendelse af GIS og telemåling samt forvaltning af naturressourcer, beskyttede områder, landskaber og økosystemer. 

Vores globale eksponering, viden og ekspertise gør det muligt for os at flette sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn ind i bæredygtig udvikling inden for skove, landskaber og biodiversitet.  

Vi imødekommer den globale efterspørgsel af genopretning af skove gennem banebrydende projekter om genplantning af skov, forbedring af jordbund, beskyttelse af vildtkorridorer og forvaltning af bæredygtig jord.  

NIRAS’ erfaring med at udvikle skovinformationssystemer, jordobservationsteknologier og vidensdelingsplatforme giver nye værktøjer til effektiv forvaltning og overvågning af skovressourcer, forbedret styring og inkluderende beslutningstagning. Vores ekspertise i at udvikle transparente og retfærdige værdikæder for skovprodukter. Og tjenester kan skabe nye indkomst. Og beskæftigelsesmuligheder for alle interessenter.  

Vi tilbyder følgende ydelser:

 • Deltagende og bæredygtig forvaltning af skovene, herunder genopretning og bevarelse af naturskove og deres biologiske mangfoldighed, forvaltning af plantageskovbrug og skovlandbrug i offentlige, private og fællesejede arealer.  
 • Skovopgørelser og skovforvaltningsplanlægning. 
 • Beskyttede arealer og styring af bufferzoner.  
 • Reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse, bevarelse og forbedring af kulstoflagrene i udviklingslandene (REDD+).  
 • Restaurering af landskab, økosystemtjenester og forvaltning af ændringer i arealanvendelse og naturressourcer. 
 • Community- og landsbysskovbrug.  
 • Udvikling af skovbaserede værdikæder for træ og skovprodukter, der ikke omfatter træ (NTFP). 
 • Støtte bæredygtig udvikling af skovbrugsvirksomheder og investeringer, herunder inkluderende forretningsmodeller og jobskabelse.  
 • Udvikling af skovinformationssystemer.  
 • Helhedsorienterede miljøløsninger og naturbaserede løsningstilgange.  
 • Rådgivning om skovstrategi og –politik, institutionsopbygning og –styring, herunder støtte til udarbejdelse af nationale skovplaner, EU’s handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og skovreformprocesser.  

 

Se også: 

Hvordan NIRAS støtter FN’s verdensmål 13 

Hvordan NIRAS støtter FN’s verdensmål 15

Din partner i helhedsorienterede miljøløsninger

Vil du vide mere?

Adrian Schuhbeck

Adrian Schuhbeck

Senior Consultant / Sector Lead Forestry

Stuttgart, Germany

Relaterede ydelser