Knudepunktsudvikling Og Adfærdstilpasset Design 2 (2) Min

Knudepunktsudvikling og adfærdstilpasset design

I NIRAS ser vi kollektiv transport som en integreret del af bæredygtig byudvikling. Vi fokuserer på opbygning af stærke mobilitetsknudepunkter, hvor vi tager hensyn til det stationsnære byområde samt brugernes adfærd og behov.

Transit-orienteret byudvikling

Hvis vi som samfund skal indfri klimamålet for 2030 skal vi fordele vores rejsetid på andre mere bæredygtige transportformer end privatbilisme. I NIRAS arbejder vi med transit-orienteret byudvikling (TOB). TOB styrker brugen af kollektiv transport ved at byudvikle omkring kollektive transportknudepunkter og skabe aktive lokalmiljøer med handel og funktioner relateret til byen.

En vigtig del af TOB er byrum som skaber ophold, aktivitet og ejerskab, og derfor er lokale fællesskaber og partnerskaber vigtige dele af udviklingen. Her er det vigtigt at kende et steds lokale styrker og udfordringer. Et eksempel kan være et lokalt gymnasium, hvor mange elever bruger stationen. Der kan derfor laves et samarbejde med uddannelsesinstitutionen om tiltag, der kan aktivere stationen og skabe lokalt ejerskab, eller gøre vejen hjem i sene nattetimer mere tryg.

Lokal forståelse

Vi tager altid udgangspunkt i lokalområdet og borgerne, der skal bruge området. Her er det alle lag i byen som spiller en rolle: Trafikale strukturer og logistik, oplevelsen af tryghed i byrummet, de lokale fællesskaber der kan styrke stedet, de erhvervsdrivendes interesser, byplanlægning og brugerinddragelse.

Når man arbejder med knudepunkter og mobilitet er det sjældent ‘one size fits all’. Gennem dataindsamling, interessent inddragelse og forankringsprocesser arbejder vi med lokaltilpassede løsninger. Her spiller lokale partnerskaber og forankringsprocesser en stor rolle, da det sikrer ejerskab, aktivering og fremtidssikring af området.

Lokale løsninger

Der er mange forskellige aspekter, der vil påvirke brugernes bevægelsesmønstre og adfærd på stationsområder. Gennem kriminologiske, antropologiske og datadrevene analyser afdækker vi borgernes forståelse af stedet og hvordan de bruger det. Vi hjælper derefter med at finde nye løsninger på, hvordan byrummene kan indrettes mere hensigtsmæssigt både i forhold til de forskellige trafikanter og deres flows, samt i forhold til at støtte op om bymiljøer, der skaber ophold og lokalt ejerskab.

Vi har fokus på etablering, drift og vedligehold, og kommer med forslag til hvilke lavthængende frugter der kan være, fx i form af wayfinding (skiltning, ledelinjer, belægningsdesign), beplantning eller via samarbejde med lokale erhvervsdrivende omkring aktivering af facader og udearealer.

Ydelser:

  • Trafikale flows og Wayfinding
  • Adfærdstilpasset design
  • Transit-orienteret byplanlægning (TOB)
  • Interessent inddragelse og forankringsprocesser
  • Placemaking og partnerskaber

Vil du vide mere?

Sofie Kirt Strandbygaard

Sofie Kirt Strandbygaard

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2627 4013

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Se også: