Man standing in front of a small lake in a field. Christian Mathias Rundblad (CMR)
Hydrolog Christian Mathias Rundblad ved et nyt vådbassin i det naturskønne område på Flyvestation Værløse.

Afledning af regnvand

Byggemodning af Flyvestation Værløse med grænseoverskridende regnvandshåndtering

Sydlejren, et tidligere militærområde i Værløse, er ved at blive omdannet til et attraktivt bolig- og erhvervsområde. NIRAS er totalrådgiver for den overordnede byggemodning med fokus på høj biodiversitet og rekreative omgivelser.

De historiske hangarer og kilometervis af landingsbane vil sætte et tydeligt præg på det enestående boligområde, som er ved at tage form på den tidligere Flyvestation Værløse. Det 500 hektar store område skal i fremtiden rumme 750 nye boliger, som kommer til at ligge midt i et stykke storslået natur med sin helt egen identitet.

Med Forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges som militært område, og i 2008 forlod Forsvaret området. Nu er Freja Ejendomme A/S i samarbejde med Furesø Kommune og Naturstyrelsen ved at tegne linjerne til den nye bydel, som forventes at blive en destination for frilufts- og naturinteresserede folk fra hele hovedstadsområdet.

750

Så mange nye boliger er planlagt på den tidligere Flyvestation Værløse.

Lokal afledning af regnvand

I Sydlejren på Flyvestation Værløse er der lige nu en gennemgribende byggemodning i gang. Sydlejren udgør omkring 100 hektar af det samlede projektområde på det gamle militærområde. Her rådgiver NIRAS for at sikre, at det kommende boligområde får et velfungerende vandmiljø og bliver klimatilpasset, så det kan klare både hverdagsregn og skybrud uden utilsigtede oversvømmelser.

I Sydlejren indebærer det en række forskelligartede løsninger med lokal afledning af regnvand (LAR). Disse løsninger omfatter våd- og tørbassiner, regnbede, grøftesystemer og nedsivningstrug. Løsningerne skal sikre, at regnvandet kan udnyttes aktivt i Sydlejrens rekreative områder og ikke yderligere belaster det i forvejen hydraulisk begrænsede Værebro Å-system.

Grænseoverskridende vandhåndtering

LAR-systemerne i Sydlejren skal både kunne rense regnvandet ift. gældende krav, og det skal indgå naturligt som en del af den omkringliggende, beskyttede natur. Der skal samtidig tages højde for, at de naturskønne omgivelser også forbliver naturskønne i eventuelle tørkeperioder.

Der er et væld af aktører og interessenter i området – herunder fem landskabsarkitekter, fire rådgivningsfirmaer, to kommuner, Naturstyrelsen, Forsvaret samt en håndfuld lokale natur- og kulturinteresserede foreninger.

De mange aktører og vandhåndteringen på tværs af administrative skel internt i Sydlejren gør projektet til et studie i at tænke på vand som ’grænseoverskridende’ og at balancere de mange forskellige interessenters krav og ønsker til den kommende bydel.

Bæredygtig bydel

Der er endnu et stykke vej tilbage, inden den tidligere flyvestation er en ’fuldt flyvefærdig bydel’. Når byggemodningen og vandhåndteringen er på plads, skal der anlægges veje og grønne stiforbindelser samt bæredygtige boliger. Bæredygtigheden bliver et væsentligt element i Sydlejren, hvor eksempelvis de første 100 boliger bliver svanemærkede.

Anlægsarbejderne af boliger og infrastruktur er i fuld gang og forventes færdigetableret i 2021.

SE OGSÅ: Regnvand og smuk natur forenes i Ringsted Ådal