Tænk grundvand og klimatilpasning med i byplanlægning fra start

Tværfagligt samarbejde er nøglen til at sikre, at byudvikling, grundvandssikring og klimatilpasning går hånd i hånd, konkluderede 75 grundvandsfolk og planlæggere på temadag.

27. feb 2015

Det kræver dialog tidligt i processen, når man skal sikre, at byudvikling og beskyttelse af drikkevandet kan gå hånd i hånd. Nok er der i et vist omfang sammenstød mellem fagligheder og traditioner, men når grundvandsfolk og planlæggere taler sammen tidligt i processen, kan man ofte byudvikle i områder med særlige drikkevandsinteresser, de såkaldte OSD-områder.

Sådan lød konklusionen, da 75 planlæggere og grundvandsfolk i slutningen af februar var samlet til en faglig dag arrangeret af NIRAS. Dagen satte fokus på byudvikling og klimatilpasning i områder med særlige drikkevandsinteresser. Deltagerne kom fra kommuner, forsyningsselskaber, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Faglig dialog på tværs

”Vi skal øve os i snakke på tværs, og ofte er der behov for, at man klarlægger både de lovmæssige rammer og ser konkret på grundvandsforhold. Selvom grundvandsfolk og planlæggere taler forskellige faglige sprog, så er det i dialogen, at mulighederne ofte viser sig og uudnyttede synergier opstår,”. fremhæver civilingeniør Jacob Birk Jensen fra NIRAS.

Det er vigtigt at tage hensyn til de hydrologiske og geologiske forhold, når man byudvikler i OSD områder. Det er særligt vigtigt hvor grundvandet er sårbart uden beskyttende lerlag.

”Ved at kikke nøje på det, der ligger under jordoverfladen, kan man ofte differentiere de enkelte områders sårbarhed og dermed både byudvikle og tage de nødvendige hensyn til grundvandet – der behøves ikke kun at være én vinder,” siger Jacob Birk Jensen.

Viden giver nye muligheder

En af deltagerne på den faglige dag var planlægger Heidi Milan Bilenberg fra Aarhus Kommune. Hun ser dagen som en god start på en faglig dialog, hvor man kan finde nye løsninger.

”Reglerne er ret stramme i dag. Det kan være svært at få tilladelse til at byudvikle i OSD-områder. Men hvis man ser mere detaljeret på den enkelte sag, behøver det ikke være sådan. Eksempelvis er det ikke altid, at nedsivende regnvand er et problem. Vi kan med et mere fleksibelt regelsæt sikre bedre muligheder for at byudvikle i OSD-områder, helt uden risiko for drikkevandet. Måske skal man også give kommunerne nye muligheder. I dag må kommunerne f.eks. ikke forbyde brug af pesticider gennem eksempelvis lokalplanerne. Hvis vi kunne det, ville vi måske få nye muligheder for byudvikling, som passer på grundvandet,” siger hun.