Rent vand fra Tolne-Skagen

NIRAS skal etablere en 30 km lang vandledning mellem Tolne og Bunken i Vendsyssel.

10. maj 2011

NIRAS skal etablere en 30 km lang vandledning mellem Tolne og Bunken i Vendsyssel. Opgaven udføres for Frederikshavn Vand A/S og skal bidrage til at sikre den fremtidige vandforsyning i forsyningsområderne for vandværkerne i Skagen og Bunken, der skønnes at have et samlet forbrug på 9.350 m3 vand i døgnet.

Rørføring gennem varieret landskab

Transmissionsledningen kommer til at gå gennem et åbent land med en meget varieret natur. Strækningen byder både på et kuperet morænelandskab og lavtliggende vådområder, hvor der skal tages særlige hensyn til beskyttelse af dyr og planter. En lille del af ledningen går igennem internationalt beskyttet natur, hvor kravene til naturbeskyttelse er ekstra omfattende, men det har ikke været muligt at føre ledningen uden om.

NIRAS skal dimensionere og detailprojektere vandledningen bl.a. i forhold til mulige tryk eller gravitation, pumper og sikring af opdrift af ledninger i vådområder samt udarbejde EU-udbud for rørleverancen og anlægsudførelsen.

Tilladelser og rettigheder

Forud for anlæggelsen af vandledningen ligger et stort arbejde i at kontakte samtlige lodsejere, hvis grund ledningen skal nedgraves på. En af opgaverne er at orientere lodsejerne om ledningen og at erhverve rettigheder til at placere ledningen mod, at lodsejerne får en passende erstatning. I anlægsfasen er det ligeledes nødvendigt med tæt kontakt til lodsejerne, så de ved, hvad der foregår.

Før projektet udføres i marken, skal vi ligeledes indhente myndighedernes tilladelse til at gå igennem de naturbeskyttede områder. Myndighederne vil kræve, at vi tager hensyn til dyre- og planteliv, og NIRAS skal så finde løsninger. Det kan fx være at entreprenøren ikke graver i bestemte områder i yngleperioder, at entreprenøren kun må benytte særlige maskiner, eller at entreprenøren må indskrænke arbejdsarealet eller lignende.

Det godt 60 mio. kr. store projekt forventes realiseret ved udgangen af 2012. Som fuldendelse på denne forsyningsstrategi skal der på et senere tidspunkt etableres en ny vandledning fra Bunken til Skagen.