Ny klapbro over Guldborgsund i pagt med naturen

En ny klapbro parallelt med Kong Frederik IX's Bro over Guldborgsund skal bygges i et EU-beskyttet naturområde.

10. feb 2014

Kong Frederik IX’s Bro ligger i et Natura 2000-område. EU beskytter Natura-2000-områder, fordi man vil bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I 2020 skal en ny klapbro gøre det muligt at fragte flere togpassagerer og godstog over Guldborgsund som en del af den kommende Femern-forbindelse.

NIRAS rådgiver bygherren Banedanmark om udbudsmaterialet til den nye bro, der bygges parallelt med den eksisterende Kong Frederik IX's Bro.

Den nye klapbro og den eksisterende bro bygges sammen lige i epicentret, hvor udstyret, der får klappen til at gå op og ned, sidder.

”Det byder altid på udfordringer, når man skal indpasse noget nyt i en eksisterende konstruktion og få det til at arbejde sammen,” siger broingeniør Jesper Suhr fra NIRAS.

Et nix-pille-område

En anden spændende udfordring på broen er, at den skal bygges i et område med meget strikse naturhensyn.

”Det betyder faktisk, at man skal bygge en bro i et nix-pille-område,” siger Jesper Suhr.

Derfor vurderer NIRAS, hvilke konsekvenser broen får for naturen - også kaldet en naturkonsekvensvurdering - for at minimere påvirkninger af naturen.

”Vi regner på og tager stilling til, hvordan man fx kan grave ikke stabilt materiale op fra havbunden under ny dæmning og bropiller uden, at det går ud over fuglelivet,” siger miljøkoordinator fra NIRAS, Jette Bernt Nielsen.

Alt anlægsarbejdet bliver vurderet i forhold til naturkonsekvenser. Et andet eksempel er, at entreprenøren virkelig skal trække skuldrene ind, når der skal køres jord til og fra anlægget. Det hele skal nemlig foregå i et meget smalt spor for at skåne naturen.

NIRAS skal være færdig med udbudsmaterialet til den nye bro i starten af 2015.

FAKTA

Den nye bro bliver 6-8 meter bred og 350 meter lang. Den får samme frihøjde under broen til skibe og samme placering af brosøjler og brofag som den eksisterende bro.

Projektet involverer eksperter fra NIRAS inden for geoteknik, kystsikring, afvanding, konstruktioner, veje og trafik, elinstallationer, mekaniske installationer, jernbanesikkerhed, miljø, risikovurdering og arbejdsmiljø.

Klient/bygherre: Banedanmark

Projektet er en del af den omfattende fornyelse af Ringsted-Femern Banen, som Banedanmark er i gang med. Niras/Rambøll er rådgivere på projektet.