A windfarm in the ocean

Innovative metoder bag miljøvurderingen af Danmarks største havmøllepark

Fugle og sæler har fået gps-sendere på sig, og fuglene er fulgt med radar for at vurdere deres trækmønstre som forberedelse til etableringen af Kriegers Flak havmøllepark.

12. okt 2015

Det er et krav til store anlæg som havne, broer og vindmølleparker, at de ikke må påvirke naturen væsentligt. Det krav er særligt vigtigt, når det gælder særligt beskyttede dyrearter. Det har været NIRAS’ opgave at sikre, at dette krav bliver overholdt ved anlæggelsen af Danmarks største havvindmøllepark på den danske del af det lavvandede område Kriegers Flak midt i havet mellem Danmark og Tyskland.

Derfor har NIRAS sammen med sine underrådgivere udviklet nye innovative metoder til at undersøge forekomster af forskellige arter og forudsige miljøbelastningen af den 600 MW store havmøllepark, der bliver en af verdens største, når den står færdig i 2020. Resultatet kan ses i dag hos Energinet.dk, som netop har offentliggjort en stor del af den såkaldte VVM-undersøgelse af Kriegers Flak, som NIRAS nærmer sig færdiggørelse af på vegne af Energinet.dk. En VVM-undersøgelse skal afdække miljøpåvirkningen af et anlægsprojekt og opstille specifikke de miljøkrav, som den kommende bygherre skal overholde.

Udfordringer ansporer til innovation

 ”For hver VVM-undersøgelse, vi laver, er der nye udfordringer, og det ansporer os til hele tiden at være innovative og tage nye metoder i brug,” siger Mette Jeppesen fra NIRAS, der er projektleder på VVM’en af Kriegers Flak havmøllepark.

”Kriegers Flak ligger på trækruten for traner, som passerer fra Sverige til Mellemeuropa på deres vej fra nord til syd og tilbage igen,” forklarer Mette Jeppesen.

Tranen er en beskyttet dyreart, og dens færd er som noget nyt bl.a. overvåget ved mærkning med GPS-sendere og samtidig også af radarer placeret på en platform på den tyske del af Kriegers Flak.

”Det har givet os et meget mere detaljeret billede af dyrenes færden, end vi ellers har kunnet opnå,” siger Mette Jeppesen.

Undersøgelserne af tranerne har været gennemført af DHI, som Niras har hyret ind som underrådgiver.

Ingen væsentlig effekt på traner

Konklusionen af de grundige undersøgelser med nye metoder som overvågning med GPS og radar er, at en kommende havmøllepark på Kriegers Flak ikke vil have nogen væsentlig effekt på bestanden af traner. Men realiseres alle de kendte planer om havmølleparker i Nord- og Centraleuropa, vil det dog sandsynligvis påvirke bestanden af traner væsentligt.

NIRAS har sammen med vores UK kontor udviklet en speciel trinvis metode til at vurdere, om projektet kan påvirke de forskellige Natura 2000-områder, som tranerne er knyttet til på tværs af landegrænser. Et Natura 2000-område er et naturområde, der er er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper og underlagt EU-regulering. Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områderne dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske hav, og dertil kommer hvad områderne dækker af udenlandske arealer.

Det er både denne metode fra NIRAS’ UK-kontor samt at det, at der er sat GPS på tranerne, der er det nye.

Sæler og marsvin kan kommunikere

En del af VVM-undersøgelsen har været at dokumentere, at projektet ikke kan skade traner i forhold til deres beskyttelse gennem Natura 2000. Samtidig vil opførelsen af et stort anlæg med de rigtige afværgeforanstaltninger heller ikke true sælerne og marsvin i området. NIRAS har sammen med Energinet.dk været med til at udvikle en metode til at vurdere og håndtere undervandsstøj på i forhold til havpattedyr. Sælerne i området har ligeledes været overvåget med GPS-sendere.

Afværgeforanstaltninger er konstruktions- og anlægsmæssige foranstaltninger, som skal modvirke uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger fra anlæg – her havmølleparken, hvor afværgeforanstaltningerne skal sikre, at havmølleparken ikke skaber undervandsstøj, der forstyrrer havpattedyrenes kommunikation.

Arbejdet med VVM-redegørelsen Kriegers Flak havmøllepark har foreløbig taget tre år, hvilket er lang tid, fordi der er tale om et meget stort projekt med mange feltundersøgelser. Mange VVM-redegørelser kan gennemføres på et års tid. Redegørelsen skal nu ud i offentlig høring efter efterårsferien.

20 GW på 25 år

NIRAS er i top tre i verden som en af de mest erfarne rådgivere inden for etablering af vindmøller. Den placering har NIRAS fået efter at have været involveret i projekter på tilsammen 20 GW i de seneste 25 år i Europa og Asien, i de senere år har det især været havmølleparker.

Læs mere: NIRAS-viden bag de kystnære havmølleparker.