Sitemap

NIRAS.dk
Projekter
Biogasanlæg i Malaysia
City Campus Aalborg
Fjernvarmekonvertering Bispebjerg Hospital
Forurening
Forureningsundersøgelse af nødelværk, Nuuk
Klimakøreplaner: Frederikssund
Græse Å
Guldborgsund Forsyning
Handicaporganisationernes Hus
Haveselskabet
Klimatilpasset kommuneplan for Hedensted
Nehius House
Herning Stråleterapicenter
Hestestalden
Irak
Israels Plads
Jernbaner
Kalvebod Bølge
Klimaregnskab for Region Sjælland
Klimatilpasningsplan i Guldborgsund
Koncerthuset
Lolland - mulighedernes kyst
Maribo Vandværk
Vandressourceforvaltning på Mauritius
Danske regioners energiforbrug monitoreres
Fagtilsyn på Nykøbing F. Omfartsvej
ProjectZero
Rigshospitalet
Ringsted-Femern Banen - Sydkontrakten
Screening af miljøråd for Miljøstyrelsen
Sillebro Ådal
Sønderborg havn
Statsfængslet på Nordfalster
Sæby Fiske-Industri
Usserød Å
Vinge
Attraktivt byggeri på Eksercerpladsen i København
Haldor Topsøe Catalyst Plant, Phase 2, Tianjin China
Aktuelt
Nyheder
Analyser og rapporter
Brochurer
Nyhedsbreve
Forsyning, Miljø & Anlæg
KortInfo
Tilmelding
Årsberetninger
Kundelogin
Kontakt
Kontorer i Danmark
NIRAS Worldwide
Forretningsområder
Byggeri & Industri
Bygherrerådgivning og analyse
Analyse, strategi, organisation og logistik
Due diligence
Projekt- og procesledelse
Risikostyring og interessentanalyse
Udbud, byggejura og samarbejdsformer
Design og projektering
Totalrådgivning
Renovering og ombygning
Teknisk design
Bygningssyn og klimasikring
Sundhed og medico
Bygge- og arbejdsmiljøledelse
Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
Byggeledelse
Arbejdsmiljøledelse
Lean construction
Priskalkulation
Procesindustri og pharma
Greenfield og ombygninger
Kvalificering og validering
Laboratorie- og renrumsdesign
Procesanlæg
Projekteksekvering
Bæredygtighed, indeklima og energi
Bæredygtighed
Indeklima
Energi
Bygningsakustik og støj
Håndtering af sundhedsskadelige stoffer
Brand og sikring
Brandstrategi og brandteknisk analyse
Brandteknisk drift, kontrol og vedligehold
Industribrandsikring
Sikring
Uvildig sikringsrådgivning
BIM og IKT-ledelse
IKT-ledelse
Procesrådgivning
Projektweb og dokumenstyring
Bygnings- og anlægsmodellering
BIM-visualiseringer
Infrastruktur
Broer og tunneler
Broer
Tunneller og underjordiske anlæg
Forundersøgelser og monitorering
Renovering og vedligehold
Nedrivning
Geoteknik
Geotekniske undersøgelser
Laboratorieundersøgelser
Beregning og projektering
Geoteknisk tilsyn
Lufthavne
Planlægning og beflyvning
Landingsbaner og forpladser
Helikopterpladser
Havne og kyster
Havne
Hydraulisk modellering
Kyst og klima
Offshore-vindenergi
Dekommissionering af offshore-installationer
Jernbaner, metro og letbaner
Banetekniske anlæg
Fjernstyringsanlæg
Rullende materiel og drift
Fysisk sikring og sikkerhed
Beredskab og risikoledelse
Demilitarisering
Eksplosioner
Fysisk sikring
Trafik
Tilgængelighed
Trafiksikkerhed
Trafikplanlægning
Fremkommelighed
Veje
Veje i åbent land
Gader og pladser
Cykelstier og gangstier
Byggemodninger
Drift og udbud
Miljø
Ressourcer og affald
Affald som ressource
Industrisymbioser
Lossepladsgas
Råstoffer
Miljøfarlige stoffer i indeklima
PCB
Radon
Skimmelsvamp
Virksomhedsmiljø
Godkendelse og tilladelse
Risiko og sikkerhed
OML-beregninger og depositionsberegninger
Arbejdsmiljø
Ledelsessystemer
Jordforurening og grundvandsforurening
Forureningsundersøgelse
Geoprobe
Oprensninger
Jordhåndtering
Udvikling af forurenede grunde
Natur og vandmiljø
Naturforvaltning
Vandplaner og naturplaner
Vandløb og søer
Marint
Landbrug og dambrug
Akustik og støj
Ekstern støj og miljømålinger
Trafikstøj
Støjdæmpning
Undervandsstøj
VVM og miljøvurdering
VVM-redegørelse
VVM-proces
Miljøvurdering af planer
Planer
Natura 2000-vurderinger
Grundvand
BEST
Planer
Modellering
Kortlægning
Grundvandssænkning
Forsyning
Regnvand og spildevand
Renseanlæg
Afløbssystemer
Pumpestationer
Planlægning
Klima og LAR
Klimatilpasning
Drikkevand
Vandværker
Distribution
Kildepladser
Planlægning
Grundvand
Energi
Vedvarende energi
Kraftvarmeværker
Fjernvarme
Biogas
Gas
Ressourcer og affald
Affald som ressource
Industrisymbioser
Lossepladsgas
Råstoffer
El
Management
Strategi
Ledelsessystemer
Produktivitet
Innovation
IT
NIRAS Utility Suite
SRO, SCADA og PLC-systemer
WebGIS
Udviklingsbistand
Udviklingsbistand på NIRAS.com
Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB)
GIS, Geodata & Automation
Kortlægning
FOT og tekniske kort
Ortofoto
3D-bymodeller og 3D-højdemodeller
Droner
Søopmåling og vandløbsopmåling
Kortprodukter
Oversvømmelseskort
BBR-bygningsgeokodning
3D i planlægning
Højdeservices og geodataservices
Varmetabskort
Digitalisering
Ledningsregistrering
Konvertering af kortplaner
Georeferering
Indoor scanning
Opmåling af eksisterende byggeri
Digitale planer
Kommuneplaner
Lokalplaner
Sektorplaner
SmartInspect feltregistrering
Forsynings-IT
NIRAS Utility Suite
SmartInspect feltregistrering
Tele-GIS
WebGIS
KortInfo webGIS
Mobil kortvisning
SmartInspect feltregistrering
Skræddersyede GIS-løsninger
Automation
SRO, SCADA og PLC-systemer
El-projektering
Intelligente husinstallationer
Gadebelysning
Rådgivning ved udbud
Konsulentydelser
GIS-analyser og statistiske data
Kortlægning af invasive arter
Online adgang til geodata
3d analyser og visualiseringer
Kundesupport
Energi
Vedvarende energi
Sol
Vind
Biomasse
Biogas
Produktion
El
Varme
Gas
Biobrændstoffer
Distribution
Fjernvarme
Fjernkøling
Gas
Planlægning
Klima
Energiplanlægning
Projektforslag
Business cases
Besparelser
ESCO
Energi
Internationale klima- og energiprojekter
CO2-reduktion
Klimaforhandlinger
Industrisymbioser
Materiale
Simplimize
Energi
Vand
Analyse & Planlægning
Antropologisk og sociologisk analyse
Kvalitative og kvantitative metoder
Brugere og interessenter
Adfærd og motivation
Kulturanalyse
Evaluering og udviklingspotentialer
Bosætning og byliv
Organisationsudvikling
Sundhed
Miljøøkonomi og samfundsøkonomi
Miljøøkonomi
Energiøkonomi og klimaøkonomi
Cirkulær økonomi
Værdisætning af miljøeffekter
Transportøkonomi
Vækst og erhvervsudvikling
Beskæftigelsesanalyser og modeller
Grøn omstilling
Oplevelsesøkonomi
Erhvervs- og klyngeudvikling
Feasibilitystudier og business cases
Byplanlægning
Bæredygtige byer
Byen og planloven
Byudvikling og byomdannelse
Detailhandel
Kulturarv
Landskab
Grønne strategier og planer
Landskabsarkitektur
Planlægning i det åbne land
Landskabsanalyser
Proces og formidling
Borgerinddragelse og høringer
Formidling og kommunikation
Innovative redskaber og metoder
Visualiseringer
Workshops og samskabelse
Job
Ledige job
At arbejde i NIRAS
Stærkt fagligt miljø
Personaleforeninger
Personalegoder
Seniormedarbejdere
Trivsel og medarbejdertilfredshed
Karriere og udvikling
Kompetenceudvikling
Karriereveje
Internationale muligheder
Ansøgning og ansættelse
Velkomstprogram
Mød en medarbejder
Fagspecialist i geoteknik
Fra DTU-forsker til geoteknisk rådgiver med kunden i centrum
Anlægsingeniør udlånt til kunden
Hun styrker arbejdsmiljøet
Deres samarbejde er en digital symbiose
Generalisten i Holbæk sørger for tæt kundekontakt
Han sætter kundernes dagsorden på tavlen
Holbæk-kontoret tiltrækker igen rekordmange ansøgere
Kontorets fremtid var afgørende for jobvalget
Mød mr. Cool – ekspert i køleteknik
Jorden rundt med klimaprojekter
Rådgiverjobbet øger Maries faglighed
Komplekse sundhedsbyggerier udfordrer ham
Store anlægsprojekter i hele Danmark ledes og tilses fra Holbæk
Vi har et fantastisk fagmiljø inden for industrimiljø
Astrid kobler mange fagligheder sammen
Miljøingeniør i Abu Dhabi
Verdensspecialist i forurenet jord
Projektleder med gode kunderelationer
Fra Kismayo til Kalundborg
Damhusledningen udfordrer ham
Broingeniør, der elsker tal og streger
Miljøkemiker på Nykøbing Falster
Fra lærer til ingeniør
Projektleder i konfliktområde
Projektchef med stort P
Markedschef er kundens sparringspartner
Projektleder med fokus på processen
Oplevelser i Indien viste vejen
Teamchef om ledelsesværktøjer
Teamchef får medarbejderne ud af komfortzonen
”Kunden skal udfordres – helst ud over kanten”
For studerende
De Studerendes Erhvervskontakt
DSE Jobtræf Aalborg 2011
Erhvervsmesse, AU
Uopfordret ansøgning
Søg
Sitemap
Temaer
Klima
Energi- og CO2-monitoreringsværktøjer
Environmental Profit & Loss account (E P&L)
Klimaregnskab
Klimastrategi og indsatser til din organisation
Mobility Management
Strategisk energiplanlægning
Klimatilpasning giver merværdi
Helhedsorienteret vandplanlægning
LAR - Lokal Afledning af Regnvand
Fra plan til praksis
Klimasikring af ejendomme
Kortlægning til prioritering
Stormflods- og kystbeskyttelse
Klimaundervisning
Sundhed
IKT
Uheldsregistrering
Analyser
Sundhed og fysisk planlægning
Trafikplanlægning
Offshore vind i hele verden
Ung i NIRAS
At arbejde i NIRAS
Karriere
Fokus på faglighed
Balance mellem job og fritid
Mød en ung medarbejder
Han knækkede koden til det norske infrastrukturmarked
Ph.d.: ”Fremover løser vi kun problemerne én gang”
Nedsat tid grundlag for OL-drøm
Bygningsdesign er sindssygt spændende - to byggerier er aldrig ens
Fra helikoptere til huse og hospitaler
”Geodata gør en reel forskel”
Gør dig bemærket, og få det fede job
Hang til fed lyd
Hun vogter drikkevandet
Ingeniør kom hjem til Holbæk efter gearskifte under studiet
Jord er bare federe end stål og beton
Nærheden til kunderne binder ingeniørfaglighederne sammen
Ny viden mindsker brandrisiko
Som rådgiver gror du aldrig fast
Ung miljøingeniør: Vild med vand som karrierevej
Ekskursion førte til job
Fra praktik til job
Fra studiejob til job
På tværs af fag
Vejleder var nøgle til jobbet
Vild med broer
Kom i praktik
Specialesamarbejde
Ansøgning
Faglige kontaktpersoner
Ydelser

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores site. LÆS MERE OK!